ถอยยออกมาจากศูนย์เคลือบแก้วทันทีเมื่อเจอ 3 เรื่องนี้

จะได้งานเคลือบแก้วที่ดีต้องเลือกศูนย์บริการที่มีคุณภาพ แต่จงถอยออกมาถ้าเจอ 3 เรื่องนี้