เคลือบแก้วมีแบบครีมด้วยหรือ

สารที่อ้างว่าเป็นเคลือบแก้ว แต่อยู่ในรูปแบบของครีม หรือน้ำยาสีๆ สารพวกนี้ใช่เคลือบแก้วหรือไม่