อุปกรณ์เช็ดรถต้องรู้และระวังถ้ายังไม่ได้เคลือบแก้ว

ล้างรถด้วยตัวเอง ถ้าไม่ระวังไม่รู้จักกับอุปกรณ์ให้ดีอาจสร้างปัญหาได้ในรถที่ไม่ได้เคลือบแก้ว