รถยนต์เคลือบแก้วไม่กลัวน้ำมันเบรกจริงหรือ

เคลือบแก้วป้องกันสีรถจากน้ำมันเบรกที่มีประสิทธิภาพในการกัดกรอ่นทำลายสีรถได้หรือไม่